Şu an: 23.02.2018 13:40:34
Bize Yazın !!
Türkiye'de diş hekimlerinin ilk ve tek web sitesi.


 
DENTALISVERIS
Vaka Sunumu
LINKLER
E-Mail Listelerimiz
Dişlerde Oluşan Renklenmeler ve Ağartma Ajanları - I
Prof. Dr. Banu Önal
02.03.2002 09:28:18
AĞARTMA AJANLARI
Ağartma tekniklerinin uygulanmasında temel neden hasta tarafından beğenilmeyen diş rengidir. Ancak beğenilmeyen diş renginin bir çok farklı nedenleri olabilir.
Sağlıklı bir dişin rengini *Kuron minesinin rengi, *Dentin’in renk tonu, *Dişlerin oklüzal ve insizal kenarlarına doğru artan, servikalde azalan mine kalınlığı ve *kalsifikasyon derecesine göre değişen mine saydamlığı belirler.
Normal mine mavi-beyaz, sarı ve gri-beyaz renkler arasında değişen tonlar gösterir. Saydam mine ile örtülü dişler alttaki dentinin rengini yansıtarak kahverengi-sarımsı, kalın opak mine ile örtülü dişler ise grimsi görülür.

Alt ön bölgedeki dişler üst dişlerden daha beyazdır.

İlerleyen yaşla birlikte bireylerin diş rengi koyulaşır. Bu fizyolojik renklenmenin süre ve şiddeti bazı faktörlere bağlıdır, bunlar:

1.Zamanla iyon ve moleküllerin mineye infiltrasyonu

2.Abrazyona bağlı olarak minenin incelmesi

3.Dentin kanallarından zamanla renkli maddelerin sızması

4.Sekonder- ve tersiyer dentin oluşumu

5.Pulpa taşları

Fizyolojik renklenmeler dışında dişlerde içsel ve dışsal nedenlerden kaynaklı renklenmelerde görülebilir. Hekimin renklenme nedenini doğru tanımlaması uygulanacak ağartma tedavisinin başarı oranını arttıracaktır.

DİŞLERDE RENKLENMELERİçsel renklenmeler (Endojen renklenmeler)

I.Sistemik faktörlere bağlı içsel renklenmeler

II.Lokal faktörlere bağlı içsel renklenmeler

Dışsal renklenmeler (Eksojen renklenmeler)İçsel renklenmeler (Endojen nedenlerden oluşan renklenmeler)

I.Sistemik faktörlere bağlı içsel renklenmeler

1.Fenilketonüri (Alkaptanuri): Resesif olarak geçen bir metabolizma bozukluğu olup bu hastalıkta bazı amino asitlerin (Tirozin ve Fenilalanin) oksidasyonu tam olarak gerçekleşmez ve Hemogentisik asit oluşur. Bu tür vakalarda daimi dişlerde dentin dokusunun rengi kahverengidir.

2.Porfiri: Porfirin metabolizmasındaki bozukluk sonucu Hemato porfiri açığa çıkar, kemik ve dişlerde depolanır. Dişlerde kırmızı-kahverengi renklenmeler oluşur. Bu oluşuma Eritrodonti de denir. Bu tür dişler ağartma tedavilerine cevap vermezler.

3.Eritroblastozis fötalis:Yeni doğanda görülen bir kan hastalığıdır. Bebek ve annenin kan uyuşmazlığı nedeni ile eritrositlerin aglutinasyonu (pıhtılaşma) ve hemolizi (eritrositlerin Parçalanıp yok olması) söz konusudur. Dolaşımdaki kan pigmentleri sarılığa neden olurlar ve doğum sırasında kalsifiye olan dişleri yeşilimsi-mavi, mavimsi-siyah veya kahverengi boyarlar. Tedaviye gerek yoktur, çünkü çoçuk büyüdükçe renklenme kaybolur.

4.Thalassemia: Akdeniz anemis olarak da bilinen bu genetik hastalık küçük yaşlarda başlarsa daimi dişlerde renklenmeye neden olur.

5.Amelogenesis imperfekta: Herediter bir defekt olup mineyi etkiler. Hipoplastik ve hipokalsifik olmak üzere başlıca iki tipi vardır.

Hipoplastik olan tipinde minenin kalınlığı normalden azdır ve dişler mezyal/distal kontak göstermezler. Kuronlarda ise düzensizlikler ve çukurçuklar görülür, renkleri sarıdır ancak sert bir yapıdadırlar.

Hipokalsifik tipinde mine normal kalınlıktadır. Dişler sürdüklerinde tebeşirimsi beyaz olup zamanla koyulaşırlar ve sarı-kahverengi olurlar. Kuronlar kısa sürede aşınırlar. Dişlerin yüzeylerinde çukurçuklar ve düzensizlikler olabilir. Ağartma tedavilerine yanıt vermezler.

6.Dentinogenesis imperfekta: Herediter olan bu gelişim bozukluğu dişin formunu, rengini ve fonksiyonunu etkiler. Yeni süren dişlerin rengi normal olmakla birlikte daha sonra saydamlaşırlar ve sarı-kahverengi olurlar. Mine dentinden kolayca ayrılabilir ve açığa çıkan dentin kanalları yoluyla gıda artıkları ve kromojen bakteriler dişin renklenmesine neden olurlar. Tedavisi kron restorasyonlarıdır.

7.Mine displazileri: Displaziler matriks oluşumunu ve kalsifikasyonu etkilerler. Dişlerin gelişim döneminde herhangi bir nedenle oluşan kalsifikasyon defektlerinde dişler sürdükten sonra ağıza giren yiyecek, içecek ve debris birikimi sonucunda oluşan pigmentasyonlara Dismineralizasyon denir. Yüzey minesi altındaki mineralizasyon defeklerinde mikropöröz bölgelere infiltre olan debris zamanla koyulaşır. Minenin posteruptif maturasyonu ile kalsifiye olur fiziksel olarak uzaklaştırılamaz. Dismineralizasyonlar opak beyaz lezyonlar (White Spot) veya renklenmeler olabilirler.

Mine displazilerinin bir çok nedeni olmakla birlikte oluşumlarındaki en önemli faktörler şunlardır:

*Dişlerin gelişim dönemlerinde geçirilen yüksek ateşli hastalıklar

*Viral, bakteriyel enfeksiyonlar

*Süt dişi köklerinin enfeksiyonları, travmaları ve hemorajileri (kanamalar)

*Metabolik ve endokrinal bozukluklar

*Radyasyon

*Florozis

*Genetik faktörler

8.Florozis:Bir mine displazisidir. Genelde içme sularında 1 ppm’den fazla Flor bulunan bölgelerde görülür. Renklenme opak noktalar olarak, vakanın şiddetine göre sarıdan kahverengi şeritlere kadar değişebilir. Florozis vakasının şiddeti absorbe edilen flor miktarı ile direk ilişkidedir. Dişin erupsiyonundan birkaç yıl sonra dış kaynaklı kahverengi boyanmalar oluşabilir. Florozis vakalarında renklenmeler simetriktir. Yüksek flor konsantrasyonu ameloblastlarda metabolik bozukluklara yol açıp matriks oluşumunu bozar ve kalsifikasyonu azaltır. Florozis en çok daimi dişleri ve özellikle premolarları etkiler. Bu dişleri sırasıyla 2. molarlar, üst insisivler, kaninler ve 1. molarlar takip eder. En az etkilenen dişler mandibuler insisivlerdir. Flor konsantrasyonunun çok yüksek olduğu durumlarda süt dişleride etkilenebilir.

Ülkemizde tipik florozis bölgeleri Isparta, Havza, Vezirköprü-Samsun, Doğu Beyazıt-Ağrıdır. Bu bölgelerde içme suyu ile yapılan düzenlemeler günümüzde 40 yaş üzerindeki bireylerde bu tür vakaları hemen hemen tüm olarak ortadan kaldırmıştır.

Mine yüzeyinde kahverengi pigmentasyonlarla kendini belli eden basit florozis ağartma tedavisine çok iyi yanıt verir.

9.Tetrasiklin: 1948 yılında kullanılmaya başlanan Tetrasiklin geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. 1960 yılında dişlerde renklenmelere neden olduğu saptanmıştır. Tetrasiklin plasental bariyeri aşabilir. Süt dişleri gebeliğin 4. ayında kalsifiye olmaya başlarlar. Daimi diş kuronları ise doğumdan kısa bir süre sonra kalsifiye olmaya başlarlar ve kalsifikasyon ortalama 8 yaşına kadar tamamlanmış olur. Bu nedenle gebelerde, emziren bayanlarda ve en az 7-8 yaş grubuna kadar olan çoçuklarda tetrasiklin kullanılmamalıdır.

Tetrasiklin molekülleri kan dolaşımı yoluyla pulpa ve dentin dokusuna ulaşırlar. Kalsiyuma olan yüksek afinitesinden dolayı mineralizasyon sırasında dentine tetrasiklin kalsiyum ortofosfat kompleksi oluşturarak bağlanır. Minenin daha fazla kalsiyum içermesinden dolayı terasikline daha fazla afinitesi beklenir. Ancak tam tersine Tetrasiklin dentinin apatit kristalleri üzerine absorbe olduğu gösterilmiştir. Bu kristaller minenin apatit kristallerinden küçüktür ve dolayısıyla daha büyük toplam yüzey alanı oluştururlar. Bu nedenle Tetrasiklin dentinde daha etkili bir renklenme yapar. Hafif renklenmelerde predentin ve dentinin iç katmanları etkilenirken, şiddetli renklenmelerde lokalizasyon orta katmanlarda ve hatta mine-dentin sınırına kadar uzanır. Tetrasiklin renklenmesi gösteren diş güneş ışığı görürse rengi daha da koyulaşır. Dolayısıyla kesici dişlerin labial yüzeyleri kısa sürede gri ve kahverengine dönerken azı dişleri uzun süre sarı olarak kalır. Tetrasiklin renklenmesinin tipik görünümü bantlaşma özelliğine dayanır. Bant yapısının nedeni aralıklı yapılan ilaç kullanımıdır. Tetrasiklin renklenmesi gösteren hastalarda minede hipoplazi veya hipokalsifikasyon bulunmaz, bunların bulunduğu vakalarda bu tür defektler genelde tetrasiklin kullanmaya neden olan hastalığa bağlıdır. Tetrasiklin renklenmelerinin şiddeti kullanılan ilacın dozuna, kullanım süresine, kullanım zamanına ve ilacın tipine göre değişebilir. Örneğin Vibramisin ve Doksisiklin gibi renklenmeye neden olmayan Tetrasiklin preparatlarıda mevcuttur. Tetrasiklin, oksi terasiklin, dimetil klor tetrasiklin dişleri sarı-kahverengi-gri tonlarda renklendirirken, klor tetrasiklin dişlerde gri renklenmelere neden olur.

Feinman ve ark. 1987 yılında Tetrasiklin renklenmelerini sınıflandırmışlardır, bunlar:

1.Derece: Minimal düzeydeki renklenmelerdir. Özellikle dişin insizal 1/3’ünde sarı-kahverengi ve gri tonlarında bantlaşma göstermeyen vakalardır. Genelde akromisin kullanımına bağlı olarak gelişmişlerdir. Ağartma tedavilerine iyi yanıt verirler.

2.Derece: Değişik lokalizasyonlarda, bantlaşma göstermeyen, sarı-kahverengi-gri tonlarda bulunurlar. Klortetrasiklin alınımına bağlı oluşmuşlardır. Ağartma tedavilerine yanıtları renklenmenin yoğunluğuna bağlıdır.

3.Derece: Bant yapısında koyu gri ve mavi tonlardadırlar. Vital ağartma tedavilerine iyi yanıt vermezler. Tedavilerinde ağartma ve veneer restorasyonları kombine olarak önerilmektedir.

4.Derece: Çok koyu renklenmelerdir. Vital ağartmaya yanıt vermezler.

Tetrasiklin hastalarında ağartma tedavisi olarak Office bleaching ve Home bleaching 1-2 gün ara ile uygulandığında olumlu sonuçlar verir.

Şiddetli vakalarda vital ağartma yöntemlerinin etkin olmayışlarının nedeni ağartma ajanlarının minede 0,1 mm bir derinlikle olması ve dentine ulaşmamalarıdır. Uygulanan tedaviler minenin ışık geçirme özelliklerini değiştirerek estetiği biraz düzeltebilirler.

Gelecek makalede sistemik "Lokal faktörlere bağlı içsel renklenmeler

" başlığından devam edilecek.

171
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.D, Konservatif Dişhekimliği Bilim Dalı Öğt.Üyesidir.
banu.onal@dishekimi.net
6965
 
Untitled DocumentDUYURULAR VİTRİNİ

2.El Satılık ISTANBUL 18.04.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

18.04.2017
2.El Satılık ISTANBUL 13.03.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

13.03.2017
Teknik Servis BURSA 15.02.2017 01:36:12
ELELEKTİRİKLİ MİKROMOTOR TAMİR SERVİSİ GSM:05337603818
15.02.2017 01:36:12
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE MALZEMELERİ SİNOL TURKUAZ İTALYAN TEKNOGAZ 20 LİTRE OTOKLAV DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ADEC DİŞ ÜNİTİ W-H LİSA 300 OTOKLAV İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ANTHOS DİŞ ÜNİTİ/OTOKLAV CİHAZI NÜVE 20 LİTRE/İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE/DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM/OTOKLAV CİHAZI/DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

02.02.2017
Devren MUGLA 20.12.2016
Fethiye’de Satılık Poliklinik Hissesi

20.12.2016
2.El Satılık ISTANBUL 17.10.2016 07:33:41
acil satış taşınma nedeniyle
17.10.2016 07:33:41
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016


09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
YAZICILI OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI FEDESA DİŞ ÜNİTİ İTALYAN KOMPRESÖR

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
SATILIK 2.EL DİŞ MUAYENEHANE DİŞ ÜNİTİ SıNOL TURKUAZ DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURKUAZ

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE ÇOK TEMİZ DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURUNCU OTOKLAV CİHAZI İTALYAN EURONDA E5 DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
İş Olanakları ISTANBUL 08.08.2016 15:19:30
Dişhekimi Asistanı
08.08.2016 15:19:30
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
(RVG CİHAZI) OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE) DİŞ ÜNİTİ ADONİS) DİŞ RÖNTGEN

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ KOLTUK İTALYAN TEKNODENT PROGRES ÜNİT AĞIZ İÇİ KAMERA

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 18.07.2016
AMERİKAN DİŞ ÜNİTİ ENG-1 SATILIK DİŞ HEKİMLİĞİ MALZEMELERİ AESCULAP EL ALETLERİ

18.07.2016
2.El Satılık ISTANBUL 20.06.2016
komple muayenehane satılık
20.06.2016
Genel ISTANBUL 19.06.2014
Klinik Sarf Malzemelerinde Yeni Adresiniz!

19.06.2014
Kampanya ISTANBUL 27.11.2011
Hekimlerimize özel kartvizit sitesi www.doktorkartvizitleri.com

27.11.2011
 
 
 
 

 

Türkiye BİLİŞİM MUHABİRLERİ DERNEĞİ
Copyright (c) Dishekimi.NET 2001

X: 57